Search

English Spelling Mastr - szkolny konkurs j. angielskiego

 Regulamin konkursu dla dzieci klas V-VI

CELE KONKURSU

- rozwijanie sprawności pisania,

- doskonalenie umiejętności językowej jaką jest literowanie,

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 5-6.

2. Konkurs polega na napisaniu tekstu ze słuchu.

3. Czas trwania konkursu około 30 min.

5. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

TERMIN:  21.03.2018 (tj. środa) godz. 15.15

Serdecznie zachęcam do udziału. J                                               

Katarzyna Kozakiewicz

English Spelling Master

Konkurs z języka angielskiego 20.03.2018r. English Spelling Master

Zapraszam chętnych 4-klasistów o godzinie 14:40- 15:10 we wtorek do s.10 gdzie będziecie mogli sprawdzić swoje zdolności językowe. Konkurs polega na napisaniu tekstu ze słuchu.

Proszę o zgłoszenia do piątku.

Małgorzata Muzolf

Konkurs plastyczny "Wielkanocny królik"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO -„ WIELKANOCNY KRÓLIK”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży
2. Termin oddania prac: 28.03. 2017r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „   Wielkanocny królik  ”.
4. W konkursie mogą brać udział  uczniowie oddziałów: I-III i IV-VI .

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi/ wychowawcy do dnia 28.03.2018r.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice i w dowolnym formacie.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z     uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, samodzielność wykonania pracy  .
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 09.04.2018r.
4. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową.
5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i na gazetce szkolnej.

Sp.BN

Bądź EKO, działaj EKO

Departament Edukacji i Nauki  Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje Konkurs „Bądź EKO, działaj EKO”. Temat II edycji Konkursu brzmi: Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie!                                                     
Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody,                jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Prace należy dostarczyć do Biblioteki w Chodzieży: tel. 67 2820 130

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2018 r. 

 

W załączeniu:

·       Regulamin konkursu

·       Karta uczestnika

·       Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie

Karta uczestnika

Regulamin

Regulamin Konkursu pt. Na stulecie odzyskania niepodległości – Modlitwa za Ojczyznę

Konkurs: „Na stulecie odzyskania niepodległości – modlitwa za Ojczyznę” wpisuje się w obchody tej ważnej rocznicy. Jego cele to: szeroka refleksja nad naszą pamięcią i tożsamością, nad patriotyzmem i miłością do Polski; zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do wyrażenia tych uczuć w formie modlitwy kierowanej do Boga, zawierającej intencje dziękczynne, przepraszające i błagalne.

Organizatorem Konkursu jest Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (Częstochowa, ul. 3 Maja 12). Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, do Polaków mieszkających w kraju i za granicą. Przewidziane są trzy kategorie wiekowe:  dzieci do lat 12; młodzież do lat 18;  dorośli powyżej lat 18.

Warunki uczestnictwa: Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest nadesłanie tekstu ułożonej przez siebie modlitwy na podany przez organizatora temat pocztą lub dostarczenie go osobiście do organizatora w terminie do 15 kwietnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Modlitwa może być wyrażona prozą lub w formie poetyckiej. Objętość jednego tekstu nie powinna przekroczyć 1000 znaków ze spacjami.

Etap szkolny: Uczniowie przedstawiają teksty modlitw napisane komputerowo nauczycielom religii do 30 marca. Spośród prac powołana komisja szkolna dokona wyboru najlepszych utworów. Prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły. 

W etapie ogólnopolskim mogą wziąć udział wszyscy uczniowie niezależnie od oceny szkolnej komisji. Modlitwy należy przesłać do Tygodnika katolickiego "Niedziela"na własny koszt zgodnie z terminarzem konkursu.

Całość regulaminu w załączniku PDF

Link do strony z konkursem http://www.niedziela.pl/artykul/135499/nd/Nasza-modlitwa-za-Ojczyzne

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW NA KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ Z OKAZJI 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów szkół województwa wielkopolskiego: podstawowych (klasy IV – VII) i ponadpodstawowych, klas gimnazjalnych.

Terminarz konkursu:

- etap szkolny:  do dnia 30 kwietnia 2018 r.

- etap wojewódzki: 31 maja 2018 r.

 Format prac: A 4

 Technika płaska: rysunek, malarstwo, grafika, collage ( bez użycia materiałów 

            nietrwałych takich, jak: plastelina, modelina, produkty spożywcze)

 Komisje konkursu:

-  skład komisji szkolnej ustala dyrektor szkoły, a jej pracom przewodniczy szkolny

   koordynator konkursu,

- komisję wojewódzką i jej przewodniczącego, w imieniu Organizatora, powołuje

   Dyrektor ODN w Poznaniu.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW NA KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ Z OKAZJI 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

Konkurs plastyczny na kartkę okolicznościową z okazji 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego organizowany przez ODN w Poznaniu w ramach 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA  UCZNIÓW
NA KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ Z  OKAZJI  100. ROCZNICY
WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

wersja do pobrania pdf.

 

Regulamin konkursu

WYNIKI III EDYCJI KONKURSU „Moja-Nasza Piosenka”

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VII. Zachęcał uczniów do odkrycia swoich talentów pisarskich oraz do współudziału w konkursie członków rodziny. Prace należało oddać do 21 grudnia 2017 r.

Laureaci konkursu:

I miejsce

Daria Kramkowska z kl. VII a za tekst pt. „Przyjaciel”

Wyróżnienia:

Jakub Gramowski z kl. V b wraz z mamą autorzy tekstu pt. „Podróż”

Mateusz Lipczyński z kl. VII c za tekst pt. „Piernikowe święta”

Do zwycięskiego tekstu zostanie w ramach projektu stworzona muzyka i piosenka wykonana przez wybranych, młodych artystów zostanie nagrana na płycie. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję i zachęcam do odnoszenia kolejnych sukcesów w innych przedsięwzięciach artystycznych.

 

Małgorzata Jaroszyk

Instrumentalne show

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości muzycznej, wyobraźni i aktywności twórczej uczniów, rozwijanie uzdolnień oraz upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o budowie i znaczeniu instrumentów muzycznych od prehistorii do czasów współczesnych.

Tematyka prac: motywem przewodnim prac są instrumenty muzyczne pochodzące z różnych epok.

Technika wykonania prac: praca przestrzenna/rzeźba wykonana z dowolnych materiałów, np. surowców wtórnych, materiałów ekologicznych i przyrodniczych.

Format prac: bez ograniczeń.

REGULAMIN KONKURSU INSTRUMENTALNE SHOW

Czytaj więcej: Instrumentalne show

KONKURS PLASTYCZNY MUZYCZNE IMPRESJE

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu „Muzyczne fantazje” przeznaczony jest dla uczniów klas I i II. Zadaniem uczniów jest wykonanie, zilustrowanie obrazów przedstawiających odczucia, sceny i sytuacje (realne bądź fantastyczne) inspirowane wyobraźnią podczas słuchania muzyki.

CZYTAJ CAŁOŚĆ. REGULAMIN KONKURSU - PDF