Search

Szkolny konkurs plastyczny wydarzeń lat 1918/1919

Szkolny konkurs plastyczny Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży „Przedstawienie środkami plastycznymi wydarzeń lat 1918/1919” w ramach Tygodnia Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

REGULAMIN KONKURSU pdf - CZYTAJ CAŁOŚĆ

Dzień Języka Angielskiego „Atrakcje Wielkiej Brytanii”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VII do udziału w szkolnym konkursie drużynowym-klasowym „Atrakcje Wielkiej Brytanii”. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o Wielkiej Brytanii, poznanie szczegółów geograficznych, kulturowych i historycznych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prac przedstawiając atrakcje Wielkiej Brytanii (np. prezentacja, plakat, makieta, praca przestrzenna). Prace należy oddawać do dnia 30.05.2018 do nauczycieli j. angielskiego. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Katarzyna Kozakiewicz, Tomasz Kornacki

Podsumowanie konkursu: Na stulecie odzyskania niepodległości – Modlitwa za Ojczyznę

Organizatorem Konkursu jest Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 13 uczniów naszej szkoły. Część z nich za zgodą rodziców zdecydowała się wysłać swoje modlitwy na etap ogólnopolski. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas gali w siedzibie redakcji „Niedzieli” w Częstochowie 2 czerwca 2018 r. (sobota). Będziemy trzymać kciuki. Powodzenia!

Artur Makowski

Nasze modlitwy:

Zuzanna Łyko

Roksana Łyko

Natalia B

Milena Gehrke

Mateusz Lipczyński

Maciej Mentzweld

Kamil Heiman

Jakub Gramowski

KWIATY, KWIATKI, KWIATUSZKI

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla uczniów  oddziałów pierwszych

pt.: KWIATY, KWIATKI, KWIATUSZKI

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży
 2. Termin oddania prac: 11 maj 2018 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Kwiaty, kwiatki, kwiatuszki”.
 4. W konkursie mogą brać udział  uczniowie oddziałów pierwszych.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi/ wychowawcy do dnia 11-go maja br.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formie przestrzennej w dowolnej technice.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, samodzielnymi, z ewentualną niewielką pomocą rodziców.
 4. Wykonane są w dowolnej  technice w formie przestrzennej, wcześniej nieopublikowane.
 5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność wykonania i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 maja br.
 4. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową.
 5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i na gazetce szkolnej.

MDK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.....

KONKURS PLASTYCZNY PSI ŚWIAT

ORGANIZATOR MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. JANUSZA KORCZAKA W CHODZIEŻY

CEL KONKURSU

1. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,

2. za pomocą plastycznych środków wyrazu przedstawienie bliskiego otoczenia,

3. kształtowanie wrażliwości na los zwierząt,

• WARUNKI KONKURSU

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku od 4-12 lat. Tematyka prac powinna dotyczyć wizerunku psa w jego zróżnicowanych rolach – psa przyjaciela, psa pasterskiego, ratownika, przewodnika niewidomych, strażnika domostwa, psa biorącego udział w terapii dzieci niepełnosprawnych i inne.

Technika dowolna.

Format dowolny, pod warunkiem, że najmniejszy to A4. Prosimy nie oprawiać prac w passe partout i nie rolować.

Ocena prac nastąpi w trzech kategoriach wiekowych:

4-6 lat 7-9 lat 10-12 lat

Prace konkursowe powinny posiadać przyklejoną na odwrocie metryczkę z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

Prace należy przysłać do CZERWCA 2018 r.

na adres: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

ul. Staszica 17 A

64-800 CHODZIEŻ

Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej MDK www.mdkchodziez.pl Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy i wręczeniem nagród odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 17:00

Będzie istniała możliwość NABYCIA NAGRODZONYCH PRAC. Środkiem płatniczym będzie: KILOGRAM SUCHEJ KARMY DLA PSÓW. Zebrana w ten sposób karma zostanie przekazana na rzecz PUNKTU PRZETRZYMAŃ I ADOPCJI PSÓW CHODZIESKICH przy ulicy Młyńskiej w Chodzieży.

Wzór metryczki (prosimy wypełnić drukowanymi literami)

KONKURS PLASTYCZNY PSI ŚWIAT

IMIĘ I NAZWISKO:

WIEK:

PLACÓWKA:

                  ulica:

                  miejscowość i kod pocztowy:

                  adres  e-mail:

                  tel:

NAUCZYCIEL/ INSTRUKTOR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr. 133 poz. 833) w celu przeprowadzenia konkursu i promocji placówki.

 

 

 

…................................................................

(Podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

IX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY O JANIE PAWLE II

Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu. W ramach etapu szkolnego prace przynosimy do dnia 7 maja 2018 roku do sali 48. Tu zostaną wybrane najładniejsze prace (zgodnie z regulaminem), które będą reprezentować naszą szkołę.


IX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

O JANIE PAWLE II

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! 

CELE KONKURSU:

üPogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności i osobowości papieża Jana Pawła II.

üPrzybliżenie wartości zawartych w nauczaniu świętego Jana Pawła II.

üRozwijanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

Lipiny 40

64 - 830 Margonin

Tel. 67 2835410

 

UCZESTNICY KONKURSU:

üKonkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu chodzieskiego. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

§  kategoria I: klasy I - III szkoły podstawowej;

§  kategoria II: klasy IV - VII szkoły podstawowej.

 

FORMA PRACY:

 

üUczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z kategorią i tematem konkursu w formacie  A - 3, technika wykonania dowolna, płaska.

üPraca ma być wykonana indywidualnie.

üKażdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.

üKażda szkoła może przesłać 3 prace w każdej kategorii.

üPrace należy nadsyłać pocztą (z dopiskiem konkurs) lub składać osobiście do dnia 14 maja 2018 r.  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, Lipiny 40, 64 - 830 Margonin.

üNa odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje:

- imię i nazwisko, klasa autora pracy,

- nazwa, adres i nr telefonu  szkoły,

- imię, nazwisko i nr telefonu opiekuna.

üPrace oceni Jury powołane przez organizatora.

üAutorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i zaproszeni do udziału w podsumowaniu konkursu w dniu 21 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, Lipiny 40, 64 - 830 Margonin.

üPrace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

üPrace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania.

üOsoby dostarczające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wymaganych przez organizatora konkursu. (ZAŁĄCZNIK NR 1)

ORGANIZATORZY

ks. Łukasz Goroński

Beata Kowalska

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

…………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki zgłaszającej

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

…………………………………...................................................……

imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lipinach
na potrzeby organizacji konkursu plastycznego:  JAN PAWEŁ II -
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych i miejsca nauki uczestnika konkursu, wykonanych fotografii, publikacji na stronie internetowej organizatora konkursu, wystawy pokonkursowej oraz  informacji w prasie. 

Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

…………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

„Kiedy myślę Ojczyzna"

W roku stulecia odzyskania niepodległości klasy siódme brały udział w konkursie na pisanie listu na temat „ Kiedy myślę Ojczyzna”.

 Komisja nagrodziła następujących uczniów:

I miejsce Paweł Siurek  7c

II miejsce Hubert Munc  7b

III miejsce Kinga Śróda  7a

 

Wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Swosińska 7b

Mateusz Lipczyński   7c

Gratulujemy

SM, JR

22 kwietnia - Dzień Ziemi

22 kwietnia - Dzień Ziemi, to cykliczne i chyba najbardziej znane oraz najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych, poświecone trosce o naszą planetę – „Matkę Ziemię”.

W tym roku hasło przewodnie Dnia Ziemi brzmi „ Żyj w zgodzie z naturą” promujące bogactwo darów natury, tradycje wytwarzania i walory naturalnej żywności.

W większości szkół w tym dniu organizowane są apele okolicznościowe powiązane z tematyką ekologii i ochrony środowiska. Chcą zwrócić uwagę na problematykę i konieczność ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, proponuję jednak odejść od tradycji szkolnych inscenizacji na rzecz aktywnego zaangażowania się w działania, jak najszerszej populacji „Ludków”.

 W związku z tym, zapraszam wszystkich uczniów klas IV – VII do udziału w szkolnym konkursie drużynowym - klasowym, którego szczegółowy opis zadań zamieszczam poniżej:

Zadanie 1 „Zielono mi…”

Zadanie polega na tym, że w dniu 20 kwietnia tj. w piątek wszyscy uczniowie z klasy muszą być ubrani na zielono (dotyczy wszystkich widocznych części garderoby).

Zadanie 2 „Akcja sprzątanie świata”

Zadanie polega na uzbieraniu jak największej ilości odpadów, które należy posegregować według ustalonych norm segregacyjnych. Zebrane odpady należy dostarczyć we workach do szkoły – do „Biolożki”. „Śmieci” zostaną poddane ocenie jakościowej i ilościowej.

Zadanie 3 Plakat „ Moja Ziemia, dlatego żyje w zgodzie z naturą”

Zadanie polega na wykonaniu plakatu. Plakat powinien mieć format A3 i może być wykonany dowolną technika plastyczną.

Zadanie 4 Piosenka o tematyce przyrodniczek „Żyj w zgodzie z naturą”

Zadanie polega na samodzielnym ułożeniu słów i melodii piosenki o tematyce przyrodniczej (trzy zwrotki + refren).

Zadanie 5 Filmik „Żyj w zgodzie z naturą”

Zadanie polega na nagraniu krótkiego filmu (od 5 do 8 minut) na wyżej wymieniony temat.

Zadanie 6 Strój ekologiczny

Zadanie polega na wykonaniu i zaprezentowaniu stroju ekologicznego – wykonanego z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Zadanie 7 Krzyżówka wiedzy ekologicznej

Zadanie polega na przygotowaniu krzyżówki, której hasło brzmi „Dzień Ziemi” (pytania z zakresu wiedzy ekologicznej).

Termin oddawania prac: 20.04.2018 r.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu: 24.04.2018 r.

Życzę powodzenia!

Ewelina Domańska

Wyniki „English Spelling Master”

Dnia 21 marca odbył się Szkolny konkurs z j.angielskiego  „English Spelling Master” dla uczniów klas V i VI .

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce- Jan Tomaszewski klasa 6b

II miejsce- Jakub Świst klasa 5c

III miejsce – Wiktoria Pytel klasa 6a oraz Piotr Winiecki klasa 5c

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział i życzę sukcesów w kolejnych konkursach.

Katarzyna Kozakiewicz

Wyniki konkursu English Spelling Master

Mistrzem pisowni klas 4 jest Natalia Boberska 4b

Wyróżniony Tomasz Braczyński 4b

 

Gratulujemy!!!

M.Muzolf