Search

LISTY DO M. KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ETAP SZKOLNY

Regulamin:

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6

2.Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja w języku angielskim).

3. W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.

4. List musi mieć długość: klasy 4: minimum 8 zdań klasy 5: minimum 10 zdań klasy 6: minimum 12 zdań.

5. Listy jak i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie.

6. Technika wykonania i zdobienia listu-dowolna.

 

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

-poprawność językowa,

-poprawne zaadresowanie koperty

-formę pracy (list),

-oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania,

-ogólny wyraz artystyczny.

 

Najciekawsze prace przechodzą do II etapu (konkurs międzyszkolny organizowany przez SP11 w Szczecinie).

Termin oddawania prac – do  29.11.18r.

               

Serdecznie zachęcam do udziału J

                                                                                                           Katarzyna Kozakiewicz

Konkurs plastyczny Portret Moniuszki

Regulamin konkursu znajduje się pliku pdf.

regulamin konkursu

Konkurs „Mistrz literowania”- wyniki

Konkurs „Mistrz literowania” adresowany był do uczniów klas 4. Zadaniem uczestników było przeliterowanie słów w j. angielskim wylosowanych przez uczestnika. W konkursie wzięli udział: Zosia Bajerska, Antonina Biskupska, Filip Lochyński, Antoni Strzępka, Jakub Frankowski, Fryderyk Wojtas, Aleksander Łukawski, Mikołaj Pałaszyński, Maksymilian Gruetzmacher, Antoni Babczyński. Jury w składzie Katarzyna Kozakiewicz oraz Małgorzata Muzolf wyłoniło laureatów konkursu: Aleksander Łukawski 4a, Fryderyk Wojtas 4d, Mikołaj Pałaszyński 4a Wszystkim uczniom dziękujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf

„Moja zakładka" konkurs biblioteki

Zachęcamy uczniów klas drugich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książki. Technika dowolna. Podpisane prace przynosimy do biblioteki, do końca października.

Cele konkursu: 

-  promocja czytelnictwa,

-  zainteresowanie książką,

-  rozbudzenie świadomości poszanowania książek,

-  rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci,

-  rozwijanie wyobraźni twórczej.

Zasady konkursu:

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

- Technika wykonania pracy jest dowolna.

- Przy wykonaniu zakładki mogą być użyte dowolne płaskie materiały niebrudzące i nieniszczące książek.

- Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę (spinaczem), na której umieszczone będą następujące dane: imię i nazwisko, klasa

 

„Jesienne zwierzaki”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci  oddziałów pierwszych

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży
 2. Termin oddania prac: 15 listopada 2018r.
 3.  Temat prac konkursowych brzmi: „Jesienne zwierzaki”.
 4. W konkursie mogą brać udział  uczniowie oddziałów II.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi/ wychowawcy do dnia 15 listopada
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną z plasteliny z elementami roślinnymi..
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 listopada.
 4. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową.
 5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i wystawie szkolnej.

SP.BN

Podsumowanie Szkolnego Konkursu Fotograficznego „MIEJSCA CZCI PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W CHODZIEŻY”

Dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konkursie. Jednak zwycięzca może być jeden - został nim Marcel Pawłowski z klasy Vc, wyróżnienia otrzymują: Fabian Rajmund z klasy Ve, Amelia Przesławska z klasy IVc i Roksana Łyko z klasy Vc.

                                                                                   LD

„Mistrz literowania” szkolny konkurs j. angielskiego 2018

Regulamin konkursu dla dzieci klas IV

CELE KONKURSU 

- rozwijanie sprawności pisania,

- doskonalenie umiejętności językowej jaką jest literowanie,

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4.

2. Konkurs polega na przeliterowaniu słów wylosowanych przez uczestnika.

3. Czas trwania konkursu około 30 min.

5. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

TERMIN:  29.10.2018 , godzina : 9.50

 Katarzyna Kozakiewicz ,Małgorzata Muzolf

 

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału. J                                                                               

Wyniki konkursu wydarzenia lat 1918/1919

Wyniki konkursu:

I miejsce Zuzanna Majewska V c

Wyróżnienia: Zuzanna Łyko V c, Fabian Wylegała VI d, Daria Załachowska IV c

 

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI ROKU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

I. Organizator
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

II. Cele Konkursu 
1. Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o życiu św. Stanisława Kostki.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
3. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Kategorie i prace konkursowe
1. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu KOLAŻU, prezentującego postacie, miejsca i wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.
Format: jedna strona formatu A3. Ma być to kompozycja z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku), naklejanych na papier i łączonych z malowaniem, rysowaniem. Prace niespełniające w/w warunków kolażu, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

2. Kategorie konkursowe 
I kategoria: uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych
II kategoria: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III oddziałów gimnazjalnych,
III kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Konkurs jest adresowany do uczniów z w/w kategorii, uczęszczających na lekcje religii.

3. Na odwrocie każdą wydrukowaną pracę należy podpisać, podając następujące dane: imię i nazwisko autora pracy (drukowanymi literami), pełna nazwa szkoły i adres, imię i nazwisko opiekuna i jego adres e-mailowy i nr telefonu.

4. Dana szkoła może nadesłać maksymalnie jedną pracę konkursową w danej kategorii konkursowej. Prace wykonane zbiorowo nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Podpisane prace należy przekazać do 25 października 2018 roku osobiście w siedzibie Wydziału Katechetycznego lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Katechetyczny, ul. Łaskiego 7, 62-200 Gniezno. Prace dostarczone po terminie, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

5. Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, poprawność merytoryczną, jakość i estetykę wykonania, oryginalność, stopień zaangażowania uczniów.
Zostaną przyznane 3 główne nagrody w danej kategorii konkursowej. Nagrody: sprzęt elektroniczny i sportowy.

6. Prace będą prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: katecheza.archidiecezja.pl

8. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione e-mailem. Nagrody zostaną przekazane pocztą lub osobiście opiekunom (nauczycielom) uczestników konkursu.

9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:
– przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie /formularz zgody rodziców poniżej/
– prezentację wyników konkursu, prac wszystkich uczestników i wizerunków osób nagrodzonych oraz ich opiekunów na stronach internetowych: www.archidiecezja.pl i http://katecheza.archidiecezja.pl/ oraz w „Przewodniku Katolickim”.

Formularz zgody rodziców

Prace należy oddać do 19 października 2018 w sali 48. Komisja konkursowa wybierze z godnie regulaminem najlepsze prace, które bedą reprezentować szkołę.

Artur Makowski

Konkurs fotograficzny „MIEJSCA CZCI PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W CHODZIEŻY”

W grudniu 2018 roku minie 100 lat od wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży ogłasza konkurs dla uczniów pod hasłem: „MIEJSCA CZCI PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W CHODZIEŻY”. Zadaniem uczestników jest przesłać fotografię, na której uwiecznione będą miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim. Mogą to być zapomniane mogiły powstańców lub inne obiekty związane z historią Powstania. Ideą konkursu jest ocalić i wydobyć z zapomnienia miejsca związane z tą kartą naszej historii.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pdf - czytaj całość