Search

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1. ORGANIZATOR –Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży.

2. CELE KONKURSU

 • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej,

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej;

• Stworzenie płaszczyzny do prezentacji własnych dokonań twórczych;

• Powrót do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych;

 • Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świat Bożego Narodzenia;

1.       TEMATYKA

Zadaniem uczestnika jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej, której inspiracją mogą być: Wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy.

2.       TECHNIKA

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

3.       KATEGORIE WIEKOWE

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

• Dzieci szkolne klasy 1-3

• Dzieci szkolne klasy 4-7

4.       TERMINY

·         Ogłoszenie konkursu – 6.11.2019r.

·          Zakończenie przyjmowania prac 25.11.2019r.

·         Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu -6.12.2019r.

·         Prezentacji kartek bożonarodzeniowych – 26-27.11.2019r.

5.       WARUNKI UCZESTNICTWA

·         W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z naszej szkoły.

·         Prace należy wykonać ręcznie;

·         Każdy uczestnik konkursu może wykonać dowolną ilość kartek;

·         Każda praca musi być opisana metryczką która zawiera: imię i nazwisko uczestnika, klasę.

6.       FORMAT PRAC

 Maksymalny format prac A4 ( 297 X 210 mm).

7.       DOSTARCZENIE PRAC

Prace konkursowe należy oddawać do nauczycieli plastyki.

8.       WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z kryteriami oceniania, przez komisję konkursową /trzech nauczycieli plastyki/.

9.       NAGRODY

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy ponadto prace będą prezentowane na Jarmarku Bożonarodzeniowym w naszej szkole.

Konkurs z j. angielskiego

Konkurs dla uczniów klas V szkoły podstawowej „Nie taka grrramatyka straszna jak ją malują”, czyli konkurs z gramatyki języka angielskiego.

1. Organizator: Małgorzata Muzolf, Katarzyna Kozakiewicz

2. Cele ogólne projektu:

 • Poszerzenie wiedzy dotyczących zagadnień gramatycznych z języka angielskiego i umiejętności jej wykorzystania,
 • Rozwijanie zainteresowań,
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

3. Realizacja konkursu:

 • Termin: listopad 2019- dokładna data i miejsce do ustalenia z nauczycielem
 • Pytania w formie testu wyboru
 • Jedno zadanie pisemne
 • max czas 45min
 • wymagana pisemna zgoda rodziców na udział w konkursie
 • zakres materiału z klasy IV i początek V, w tym m.in.:

1. Present Simple i Continuous.

2.  Liczba mnoga rzeczowników.

3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

4. Zadawanie podstawowych pytań ( dane osobowe).

5. Zaimki osobowe.

6. Przyimki miejsca, czasu.

7. Słownictwo( rodzina, miejsca, przymiotniki, czasowniki do codziennej komunikacji).

4. Ocenianie prac:

Przy ocenianiu projektu będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Poprawność językowa
 • Bogaty zakres słownictwa
 • Czytelne pismo

Zapraszamy do udziału!

Chętni piątoklasiści zgłaszają się do p. Muzolf i Kozakiewicz

„Mistrz literowania” szkolny konkurs j. angielskiego KK

 Regulamin konkursu dla dzieci klas IV

CELE KONKURSU

 

- rozwijanie sprawności pisania,

- doskonalenie umiejętności językowej jaką jest literowanie,

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4.

2. Konkurs polega na przeliterowaniu słów wylosowanych przez uczestnika.

4. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

TERMIN:  29.10.2019 , godzina : 13.30

 

                                    Katarzyna Kozakiewicz

Serdecznie zachęcam do udziału. J        

„Moja zakładka”

Zachęcamy uczniów klas drugich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książki, która  będzie nawiązywać do rocznicy 60 – lecia naszej szkoły. Technika dowolna. Podpisane prace przynosimy do biblioteki, do końca października. Każdy uczeń może oddać tylko jedną zakładkę.

60 lat Chodzieskiej Trójki 1959/1960-2019/2020

Cele konkursu:

-  promocja czytelnictwa,

-  zainteresowanie książką,

-  rozbudzenie świadomości poszanowania książek,

-  rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci,

-  rozwijanie wyobraźni twórczej,

- przybliżenie historii naszej szkoły z okazji 60 rocznicy.

Zasady konkursu:

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

- Technika wykonania pracy jest dowolna.

- Przy wykonaniu zakładki mogą być użyte dowolne płaskie materiały niebrudzące i nieniszczące książek.

- Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę (spinaczem), na której umieszczone będą następujące dane: imię i nazwisko, klasa

Regulamin konkursu pt. „ Czy znasz baśnie J. Ch. Andersena?”

Regulamin konkursu pt. „ Czy znasz baśnie J. Ch. Andersena?”

CELE:

 • zapoznanie z twórczością H. Ch. Andersena,
 • budzenie zainteresowań czytelniczych, 
 • kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych wiadomości,
 • rozwijanie fantazji i twórczej wyobraźni,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • zachęcanie do brania udziału w konkursach,

Przebieg konkursu

1.      Konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

2.      Konkurs odbędzie się 29 października.

3.      W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas trzecich.

4.      Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się z biografią pisarza oraz z następującymi baśniami: 

·         „Brzydkie kaczątko”,

·         „Calineczka”,

·         „Dziewczynka z zapałkami”,

·         „Księżniczka na ziarnku grochu”,

·         „Słowik,

·         „Dzikie łabędzie”,

·         „Nowe szaty cesarza”,

·         „Dzielny ołowiany żołnierz”.

 1. Z każdej klasy trzeciej wychowawca typuje czworo uczniów do udziału w konkursie.
 2. Uczniowie rozwiązują test ze znajomości baśni. 
 3. Kolejność uzyskanych miejsc zależna jest od ilości zdobytych punktów.

Dla laureatów przewidziano nagrody, a dla wszystkich uczestników drobne niespodzianki.

NAJPIĘKNIEJSZY JESIENNY LIŚĆ

„NAJPIĘKNIEJSZY

 

JESIENNY LIŚĆ”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH

 

 

1.      Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni uczniów poprzez pracę plastyczną,

- rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych technik plastycznych,

- rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych materiałów plastycznych,

- kształtowanie umiejętności obserwowania zmian w przyrodzie.

 

2.      Warunki uczestnictwa:

- konkurs jest skierowany do uczniów klas drugich naszej szkoły,

- tematyka pracy – jesienny liść,

- technika pracy jest dowolna,

- format pracy A4 ,

- praca musi być wykonana wyłącznie przez ucznia podczas zajęć plastycznych w szkole,

 - każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę,

- każdy uczeń musi odrysować wybrany szablon liścia i ozdobić go wg własnego pomysłu wybraną techniką plastyczną.

 

3.      Miejsce i termin składania prac:

Prace należy składać u wychowawcy po zakończonych zajęciach.

 

4.      Wyniki konkursu i nagrody:

Przewidziane są drobne nagrody i dyplomy dla autorów prac, które zajmą I, II i III miejsce na poziomie klas drugich oraz możliwe wyróżnienia.

 

 

 

Organizatorzy:

Wychowawczynie klas drugich

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas 1-3 uczęszczających na świetlicę szkolną

Organizator konkursu: Katarzyna Gról, Iwona Kosowska, Anna Przekop

1. Cele konkursu:


• promocja czytelnictwa,
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
• propagowanie kultury czytelniczej,
• popularyzacja książek dla młodzieży znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej,
• propagowanie dbałości o piękno języka ojczystego,
• wdrażanie do staranności przekazu językowego,
• wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.

 

2. Regulamin konkursu:


• w konkursie biorą udział chętni uczniowie klas I – III, którzy uczęszczają na zajęcia świetlicowe,

• konkurs odbędzie się dnia 05.06.19,
• zadaniem uczestnika jest przeczytanie wylosowanego fragmentu książki,
• uczestnik ma możliwość zapoznania się z tekstem przed samym występem,
• czas czytania – do 3 minut; po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

 

3. Kryteria oceny:


Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu, tj: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie.

 

4. Skład komisji konkursowej:

 

Katarzyna Gról, Iwona Kosowska, Anna Przekop


5. Nagrody:
Komisja konkursowa przyzna tytuł ”Mistrza pięknego czytania”, możliwe jest przyznanie wyróżnień.
Wyłonieni laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU „MAM TALENT”

 Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowowej nr 3 w Chodzieży we współpracy z wychowawcami świetlicy szkolnej, panią Anną Przekop i Katarzyną Gról.

Cele konkursu:

• Popularyzacja działań artystycznych w szkole

•Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego

• Rozwijanie kreatywności uczniów

• Rozwijanie zainteresowań

• Umożliwienie prezentacji swoich pasji

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów klas I – VIII, którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, plakat, orgiami, rzeźba itp.).

3. Eliminacje do konkursu odbędą się 04.06. 19 w świetlicy szkolnej.

4. Zapisy do konkursu zbierają przedstawiciele SU do dnia 23.05.2019

5. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

6. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

7. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut.

8. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.

9. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

10. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.

11. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.

12. Koniec występu ogłasza sygnał dźwiękowy.

13. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z opiekuna SU, przedstawiciela SU, opiekuna świetlicy.

14. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0 do 5.

15. Finalistę wyłania jury podczas narady, po zakończeniu wszystkich etapów występów. O wyniku decyduje suma punktów.

16. Wyłoniony finalista otrzymuje dyplom oraz nagrodę.

WYNIKI KONKURSU „BAJKA MONIUSZKI”

Jury w składzie: Joanna Winiecka, Małgorzata Muzolf, Monika Łochowicz, Małgorzata Jaroszyk spośród przekazanych prac wybrało laureatów konkursu. I miejsce zajęła Angelika Wypich z klasy 4d II miejsce zajęły Zuzanna i Roksana Łyko z klasy 5c wyróżnienie otrzymuje Jakub Gramowski z klasy 6b Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Małgorzata Jaroszyk

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS TRZECICH

Język polski nie należy do najłatwiejszych. Wie, to każdy kto próbował zapisać ze słuchu tekst zajeżony trudnościami ortograficznymi. Między innymi z takim zadaniem zmierzyli się uczniowie, którzy we wtorek, 2 kwietnia przystąpili do Szkolnego Konkursu Ortograficznego Klas Trzecich. Składał się on z dwóch etapów oddzielonych krótką przerwą. Pierwszy zakładał sprawdzenie prawidłowości zapisu ze słuchu. Drugi, znajomość zasad ortografii i umiejętność stosowania poznanych reguł. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród książkowych miało miejsce 4 kwietnia.

Tytuł Mistrza Ortografii przypisany do pierwszego miejsca ex aequo przyznano Wojciechowi Sikorskiemu i Biance Wituckiej. Drugie miejsce zajęła Natasza Panfil. Trzecie równorzędne przypadło Michalinie Winieckiej i Marcie Laskowskiej. Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali: Milena Szykowna, Szymon Nowak i Mikołaj Grabowski. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Laureaci konkursu prezentowali wysoki poziom umiejętności ortograficznych.

 

 

Maja Jakimcio, Małgorzata Matyja